Mương Đình Lodge
Menu
Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

06-06-2023

Chính sách xử lý khiếu nại tại Mương Đình Lodge.

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của khu nghỉ

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.