Mương Đình Lodge
Menu
Trở về thiên nhiên

Trở về thiên nhiên

Trở về thiên nhiên

29-08-2023

“Cứ mạnh dạn ghi lại cuộc đời của mình

Có thể chụp ảnh thì cứ chụp

Nếu muốn khoe thì hãy cứ khoe

Bởi vì 10 năm nữa bạn cũng không thể chụp lại dáng vẻ của mình lúc đó như thế nào” ????

- Trích-